Prednosta

Späť

Mgr. Katarína Szabová

 

Telefón:

+421 2 6593 6694
+421 911 905 760

Email:
prednosta@marianka.sk

 

 

 

 

 

 

Právomoci prednostu upravuje § 17 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 (1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

Posledná úprava 16.04.2021