Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Marianka na II. polrok 2017

Späť

Na základe ustanovenia § 18d ods. 1, písmeno b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, je návrh plánu kontrolnej činnosti s následným zameraním:

· Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva ( podľa § 18 d ods. (1) zákona č. 369/1990 Z. z.) T: Každé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ak nerozhodne inak


· Kontrola postupu pri vymáhaní pohľadávok po lehote splatnosti vzniknutých z obchodných vzťahov ako aj ostatných pohľadávok voči fyzickým a právnickým osobám


· Kontrola vedenia pokladne obce a dodržiavanie súvisiacich predpisov za obdobie 1.polrok 2017


· Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 (podľa § 18 d) ods. (1) zákona č. 369/1990 Z. z.) a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2020


· Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti kontrolórky na I. polrok 2018.


· Výkon kontroly na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Marianke


Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce:
1. Účasť na rokovaniach orgánov obce
2. Vzdelávanie, účasť na odborných seminároch
3. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia obecného zastupiteľstva


V Marianke: 2.6.2017


Zverejnené od 5.6.2017

 

v.r.

Ing. Katarína Tomkovičová

kontrolórka obce Marianka

Posledná úprava 15.01.2020