Oznam o D4 - EIA

Späť

OZNÁMENIE

Možnosť pripomienkovania EIA k tunelu D4 pri Marianke
Podľa §34 odst. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o Posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení neskorších predpisov Vás informujeme, že sme obrdžali
správu o hodnotení Diaľnica D4 Bratislava, Rača - Záhorská od Ministerstva životného prostredia SR.
Do správy o hodnotení možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.

Správa o hodnotení s prílohami je k dispozícii počas úradných hodín na obecnom úrade Marianka na sekretariáte u asistentky starostu p. Sivákovej tel.: 0911 905 760

Na úradnej tabuli je zároveň zverejnené Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie.

Verejnosť môže podávať pripomienky na Ministerstvo životného prostredia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 35/1, 812 35 Bratislava do 30 dní od vyvesenia na úradnej tabuli t.j. do 13.2.2020.

EIA je (od 9.1.2020) zverejnená na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d4-bratislava-raca-zahorska-bystrica-
Z Enviroportalu je sťahovanie pracné, asi cez 20 samostatných, preto sme pripravili
Link na jednoduchšie stiahnutie všetkých dokumentov v jednom zip súbore na Google Drive:
https://drive.google.com/open?id=1PIVjFatgnxDFxuLnmJZr8ub0_d7rmDGK

Ide o najdlhší tunel na Slovensku v dĺžke zhruba 11 km a predpokladaným časom výstavby 2023-2030.
Tunel zásadným spôsobom ovplyvní Marianku a to najmä počas výstavby.
Koncom roku 2016 Ministerstvo životného prostredia určilo "Rozsah hodnotenia" v rámci ktorého ponechala na NDS, či vyhodnotí aj ďalšiu trasu, ktorá by zaúsťovala tunel bližšie k Bratislave a spojila mestský polkruh s nultým okruhom D4.
NDS tento variant ďalšej trasy D4 do EIA nezahrnulo. Predmetom tejto EIA je najmä výber z rôznych variant, ktoré majú umiestnený portál v rôznej vzdialenosti.
V rámci existujúcej trasy v rámci jedného variantu zahrnula požadované prekrytie diaľnice zhruba 200 m od Bratislavskej cesty. Odporúčaný variant V3a vedie ponad Bratislavskú cestu, nami požadovaný variant V3 vedie popod Bratislavskú cestu.
Zároveň je dôležité pozrieť, kde bude umiestnené stavenisko (žiadali sme ho presunúť ďalej za Bratislavskú cestu) a tiež aký je navrhnutý spôsob razenia tunela. Jedna z technológií umožňuje drvenie vyťaženej horniny priamo v tunelovej rúre, druhá mimo tunela. To by predstavovalo hlučné drvenie vyťaženej horniny v blízkosti Marianky s vysokou prašnosťou. Z tunela sa vyťaží zhruba 3,4 mil m3 (nepodrvená) až 4,2 mil m3 horniny (podrvená).

Uvítame Vaše pripomienky, najmä odborníkov napríklad na EIA, aby si projekt pozreli a pomohli s vypracovaním pripomienok.

Posledná úprava 24.01.2020