Oznámenie o začatí územného konania

Späť

Oznámenie o začatí územného konania

Obec Marianka, ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa § 117 ods. 1 veta prvá zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti žiadateľa (stavebníka) bolo podľa § 35 ods. 1 stavebného zákona začaté

Územné konanie na umiestnenie
Skladovej poloblúkovej haly nachádzajúcej sa na pozemku registra 
„C“ par. č. 934/1 v k. ú. Marianka o 

výmere 1488 m2

 


 

Posledná úprava 15.01.2020