Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Späť

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o začatí stavby pred dokončením a konania vo veci povolenia stavby a upustenie od ústneho pojednávania.

 

Posledná úprava 15.01.2020