Pozvánka na 6. zasadnutie OZ v Marianke

Späť

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva starosta obce Ing. Dušan Statelov 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční v pondelok 28.10.2019 o 17:30 hod. v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9, v Marianke.

Navrhovaný program vo formáte PDF.

Posledná úprava 15.01.2020