Zmena - Pozvánka na 9. zasadnutie OZ v Marianke

Späť

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční v pondelok 16.03.2020 o 8:00 hod. v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9, v Marianke.

Pozvánka s navrhovaným programom

Poznámka - OPRAVA: Vzhľadom k aktuálnej situácii a v zmysle preventívnych opatrení proti šíreniu vírusu Covid-19 odporúčame verejnosti nezúčastňovať sa na najbližšom zasadnutí OZ. 

Posledná úprava 11.03.2020