Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ

Späť

OBEC MARIANKA, Obecný úrad, Školská 32, 900 33 Marianka

v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
výberové konanie na funkciu
riaditeľa Materskej školy, Nám. 4. apríla 16, Marianka
( bez právnej subjektivity)
s predpokladaným nástupom od 01. marca 2020

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
- vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z.z.
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
- znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva
- znalosť v oblasti ekonomických a pracovno –právnych vzťahov
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
- ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– štruktúrovaný profesijný životopis,
– čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
– úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
– doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
– písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „Výberové konanie na  funkciu riaditeľa Materskej školy Marianka - NEOTVÁRAŤ“ do 31.01.2020 do 12,00 hod. na adresu: Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.

V Marianke, 07.01.2020

Ing. Dušan Statelov v.r.
starosta obce

Informácie o výberovom konaní si môžete stiahnuť tu.

Posledná úprava 24.01.2020