Otvorenie sezóny Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke 2017

Späť

Dňa 8. 4. 2017 zorganizoval Spolok Permon Marianka slávnostné Otvorenie sezóny Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke. Návštevníkov privítal predseda spolku J. Sand. Aktivity spolku za rok 2016 zhrnul prítomným návštevníkom výkonný tajomník spolku R. Lehotský. Do života tu bola uvedená nová knižka S. Bednárovej, R. Bednára a P. Ondrusa Minerály Malých Karpát (Spolok pre montánny výskum), ktorej „krstnými otcami“ boli J. Jahn (Katedra ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre), J. Madarás (Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava), P. Koděra(Katedra ložiskovej geológie PriF UK v Bratislave) a A. Russ (významný slovenský fotograf minerálov a banského podzemia). Súčasťou podujatia boli aj ukážky osekávania a strihania bridlice J. Kráľom a predaj drobných výrobkov z bridlice spoločnosťou Crelas.r.o. Až do večerných hodín mohli návštevníci absolvovať komentovanú prehliadku Miniexpozície ťažby a spracovanie bridlice v Marianke, ktorá je vybudovaná v ústí Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí.

Text: Roman Lehotský, Foto: Ivan Paška

 

Posledná úprava 01.06.2020