Seminár „Využitie podzemných a povrchových banských diel v Marianke a Borinke“

Späť

Stručná správa o priebehu seminára

Spolok Permon Marianka v spolupráci s obcou Marianka a Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska zorganizoval pod názvom „Využitie podzemných a povrchových banských diel v Marianke a Borinke“ v poradí už tretí seminár určený pre odbornú a laickú verejnosť. Uskutočnil sa dňa 7. 10. 2017 v spoločenskej sále Polyfunkčného centra v Marianke.

               Na úvod privítal účastníkov seminára predseda Spolku Permon Marianka doc. PhDr. Ján Sand, CSc. a výkonný tajomník RNDr. Roman Lehotský predstavil dôvody, ciele a program seminára.

               V prvom bloku odznel príspevok RNDr. Romana Lehotského (Spolok Permon Marianka, Marianka) o „Bridlicovej štôlni v Marianskom údolí a jej využití na aktivity pre verejnosť“. Po krátkom prehľade histórie vzniku Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke porozprával o sprevádzaní návštevníkov a o podujatiach, ktoré tu realizuje Spolok Permon Marianka.

               Druhý príspevok Ing. Branislava Kadíka (Carpathian Climbing Club, Borinka) „Kameňolom Veľké Prepadlé – lezenie na cvičných skalách“ predstavil jednotlivé kroky, ktoré viedli k vytvoreniu cvičných lezeckých skál v kameňolome v Medných hámroch a vysvetlil, ako sa vytvárajú a istia nové lezecké cesty.

               Výskyt vtáctva v skalných biotopoch (kameňolomoch a prirodzených skalných stenách) a ich okolí zhrnul Bc. Viktor Prachár (ŠOP SR – Správa CHKO Malé Karpaty, Modra) v treťom príspevku „Kameňolom Veľké Prepadlé ako biotop pre vtáctvo“. Rozprával o druhoch, ktoré bývajú viazané na biotopy pozmenené ťažobnou činnosťou, ako je krkavec, dravce a sovy.

               Na oblasť ochrany prírody bol zameraný aj štvrtý príspevok Mgr. Blanky. Lehotskej, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave a ZO SZOPK Miniopterus, Bratislava) „Štôlňa v kameňolome Veľké Prepadlé – významné zimovisko netopierov“. Na úvod príspevku stručne uviedla základné údaje o štôlni a o monitoringu netopierov. Predstavila jednotlivé druhy netopierov, ktorých sa tu vyskytuje až 13.

               Piaty príspevok „Pokus o záchranu obytnej budovy bývalých majiteľov Medených hámrov“ odprezentoval Juraj Slovák (pripravované OZ Medené hámre, Stupava). Venovaný bol oblasti záchrany kultúrnej a technickej pamiatky obytnej budovy v Medených hámroch, v ktorých sa vyrábali a uskladňovali výrobky z medených pechov.

               Počas prestávky medzi prednáškovými blokmi, boli po prvýkrát verejne vystavené a RNDr. Milanom Gargulákom, CSc. (Barbora, n. o., Pezinok) prezentované nálezy starých baníckych nástrojov pod názvom „Výstava nálezov baníckeho náradia z Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí“. Mgr. Blanka Lehotská. PhD. ukázala prítomným dva druhy živých netopierov, večernicu malú a večernicu pozdnú, ktoré sú v súčasnosti v krátkodobej rehabilitácii OZ Miniopterus. Práve tieto druhy zvyknú pravidelne zimovať aj v štôlni Medené hámre. Počas prestávky si mali možnosť účastníci detailne pozrieť aj výrobky z medeného plechu (naberačky, panvica, bábovková forma a kotol na nožičkách), ktoré na seminár priniesol ukázať Juraj Slovák.

               „Filmová tvorba v kameňolomoch v Marianke a Borinke“ bola šiestym príspevkom seminára. RNDr. Roman Lehotský v ňom informoval o dokumentárnych a hraných filmoch, ktoré sa nakrúcali v opustených banských dielach v Marianke (kameňolom s jazierkom a veľký kameňolom) a v Borinke (kameňolom Veľké Prepadlé a štôlňa v tomto kameňolome).

               Siedmym príspevkom boli „Zaujímavosti minerálov v kameňolomoch v Marianke a Borinke“, ktorý prezentoval Mgr. Daniel Ozdín, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave). Opisoval výskyt kremeňov a kalcitov v starom stupavskom kameňolome a pod Pajštúnom a výskyt kalcitu, pyritu a meneghinitu v Marianke.

               Posledný ôsmy príspevok „Pripravovaný projekt Geopark Malé Karpaty“ pripravil Jirko Vitáloš (Barbora, n. o., Pezinok). Vysvetlil podstatu a dôvody vybudovania Geoparku Malé Karpaty. Zdôraznil, že v geoparku nejde len o neživú prírodu, ale všetko čo je na ňu naviazané.

               Na záver druhého prednáškového bloku sa účastníkom prihovoril JUDr. Dušan Vilim, výkonný tajomník Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Poďakoval organizátorom seminára a prednášateľom. Zdôraznil, že Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska vzniklo práve na podporu takýchto podujatí a aktivít.

               Po skončení seminára sa jeho účastníci presunuli do Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke, kde ich sprevádzali doc. PhDr. Ján Sand, CSc. a RNDr. Roman Lehotský.

               Podrobnú správu o priebehu seminára nájdete na webovej stránke Spolku Permon Marianka „www.marianka.eu“.

 

Autor: RNDr. Roman Lehotský, Spolok Permon Marianka
Foto: Ivan Paška, Erika Šarudiová

 

 

 

Posledná úprava 01.06.2020