Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Späť

Prílohy a potrebné doklady k žiadosti:

 1. Správny poplatok – pri podaní návrhu sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu Marianka (podľa zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony);
 2. Geometrický plán – skutočné zameranie stavby  - originál;
 3. List vlastníctva k stavebnému pozemku – originál;
 4. Zmluvu, resp. iný právny dokument preukazujúci osobu stavebníka, v prípade ak je v stavebnom povolení uvedená iná osoba, ako v návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia;
 5. Právny vzťah ku komunikácii;
 6. Protokol o vytýčení stavby;
 7. Kópia stavebného povolenia a povolení na zmenu stavby pred jej dokončením;
 8. Doklad o likvidácii odpadu;
 9. Doklady o napojení na IS – potvrdenie priamo na žiadosť – viď. spodná časť strany alebo stavebník doloží kópie zmlúv, ktoré so správcami sietí uzatvoril;
 10. Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – predkladá sa priamo na kolaudačnom konaní;
 11. Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby;
 12. Certifikát o energetickej hospodárnosti budov („energetická certifikácia“) v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z.
  o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. 625/2006 Z. z.
 13. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní:
  • revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodu, prípojka NN;
  • správy o odbornej skúške plynoinštalácie;
  • tlaková skúška plynoinštalácie;
  • záznam o odvzdušnení plynovodu;
  • potvrdenie o preskúšaní komína;
  • tlaková skúška vodovodu;
  •  tlaková skúška kanalizácie;
  • tlaková skúška vykurovania;
  • vykurovacia skúška;
  • skúška nepriepustnosti žumpy;
  • tlaková skúška zásobníka plynu + certifikát TI SR;
  • funkčné skúšky (vzduchotechnika...)
  • iné vyplývajúce zo SP (hluk, pitná  voda...)
 14. Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby (investor - gen. dodávateľ); v prípade inžinierskych stavieb prevzatie aj budúcim prevádzkovateľom;
 15. Doklady o overení požadovaných vlastností použitých materiálov a výrobkov;
 16. Kolaudačné rozhodnutia na stavby – potrebné k prevádzke kolaudovanej stavby (studňa, ČOV, NN...);
 17. V prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie;
 18. Stanoviská:
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, BA
  • Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Malacky
  • Obvodný úrad životného prostredia Malacky (OP, ochrana ovzdušia, OH, štátna vodná správa)
  • Odbor dopravy a cestného hospodárstva
  • Regionálne cesty Bratislava a.s.
  • Inšpektorát práce SR, Bratislava
 19. Potvrdenie o napojení stavby na IS - potvrdí pracovník organizácie

Poplatky

 • rodinný dom...................................................35€
 • rekreačná chata (zast. plocha do 25m²)........25€
 • rekreačná chata (zast. plocha nad 25m²)..... 50€
 • garáž, studňa, jazierko...................................20€
 • prípojky (na existujúcu verejnú sieť).............20€

Formulár

Dokument na stiahnutie ziadost-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia.pdf

Posledná úprava 09.06.2020