Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Späť

Prílohy a potrebné doklady k žiadosti

 1. Správny poplatok – pri podaní návrhu sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu Marianka (podľa zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony);
 2. List vlastníctva – originál (nie starší ako 3 mesiace);
 3. Snímka z katastrálnej mapy - originál (nie staršia ako 3 mesiace);
 4. Územné rozhodnutie – ak bolo vydané;
 5. 2 x projektová dokumentácia (vyhotovená oprávneným projektantom) § 9 vyhl.č.453/2000 Z.z.;
 6. Rozhodnutie / Súhlas na odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF - Obvodný pozemkový úrad
  v  Malackách, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky;
 7. Záväzné stanovisko obce;
 8. Prehlásenie stavebného dozoru – uviesť presnú adresu;
 9. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
  • ORHZ v Malackách, Legionárska 882, Malacky
  • Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
   •   ochrana prírody a krajiny;
   •   odpadové hospodárstvo,
   •   ochrana vôd;
   •   ochrana ovzdušia,
  • Obvodný lesný úrad v Malackách, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
  • Obvodný úrad v Malackách, odbor civilnej ochrany, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
  • Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Záhorácka 2942, Malacky
  • Okresné riaditeľstvo PZ Malacky, ODI, Zámocká 5, Malacky
  • Ministerstvo obrany SR, SNM a V, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
  • SVP š. p., Správa Povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
  • Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
  • BSK, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
  • Regionálne cesty a. s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
  • Hydromeliorácie, š. p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava 211
  • Slovenský pozemkový fond, Trenčianska 44, Bratislava
  • TI SR, Holekova 3, Bratislava
 10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
 11. Stanoviská správcov sietí:
  • Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 – stanovisko / zákres
  • BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava – stanovisko / zákres
  • SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 – stanovisko / zákres
  • Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava – stanovisko / zákres
  • IS – Mariánka s.r.o., Česká 7/A, 831 03 Bratislava – stanovisko / zákres
  • Sitel, spol. s r.o., Kopčianska 20/c, Bratislava – stanovisko / zákres
  • T-mobile Sovensko a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava
  • Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/a, 821 09 Bratislava
  • SCHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky
 12. V prípade, že stavebníka zastupuje iná osoba – plná moc.

Poplatky

 • rodinný dom...................................................50€
 • rekreačná chata (zast. plocha do 25m²)........25€
 • rekreačná chata (zast. plocha nad 25m²)..... 50€
 • garáž, studňa, jazierko...................................30€
 • prípojky (na existujúcu verejnú sieť).............30€

Formulár

Dokument na stiahnutie ziadost-vydanie-stavebneho-povolenia.pdf

Posledná úprava 28.09.2022