Nepodpísanie rozpočtu na rok 2021

Späť

 

Vážení Mariančania,

Na poslednom obecnom zastupiteľstve 28.12.2020 bol predložený rozpočet, prediskutovaný na ekonomickej komisii aj s kontrolórkou obce. Tento poslanci v pôvodnom rozsahu neschválili. Navrhli niekoľko pozmeňovacích návrhov. 
Pozmeňovacím návrhom, kvôli ktorému som rozpočet ako celok nepodpísal je pozmeňovací návrh poslanca Maroša Sýkoru. 
Navrhol zníženie rozpočtu na právne služby zo sumy 60 000 €, ktorá bola v rozpočte v rokoch 2019 aj 2020, na 10 000 € v roku 2021, čo je pre potreby obce nedostatočné.

Starosta je jediná osoba zodpovedná za operatívne vedenie obecného úradu ako aj dôsledky.

Návrh na operatívne schvaľovanie dodatočných financií na jednotlivé prípady je zásahom do kompetencií starostu.

Podrobné vysvetlenie dôvodov nepodpísania rozpočtu nájdete tu

Prehľad právnych sporov obce je súčasťou správy o činnosti obecného úradu 15.12.2020.

Okrem bežných úkonov, je už teraz na február vytýčené pojednávanie v spore s AKJK o bezddôvodné obohatenie.
Koncom marca sme predvolaní na súdny spor, kde je žalobcom VMBB, pána Kušpála, z roku 2015. Predmetom sporu je rozhodnutie OU o splaškovej kanalizácii na Bystrickej ulici.

Posledná úprava 11.01.2021