BVS - stretnutie ku koordinácii rozvoja

Späť

S cieľom koordinácie investičného plánu BVS prišiel na obec poradca predsedu predstavenstva p. Masloviec.p. Masloviec ma informoval o aktuálnej situácii v BVS:

BVS bola v minulom roku zlej finančnej situácii, ktorá pozastavila financovanie investičnych projektov.
Aby bolo možné začať s obnovou infraštruktúry a financovať ďalší rozvoj BVS požiadala ÚRSO o navýšenie cien vodného a stočného. Schválenie navýšenia cien umožní BVS získať úver vo výške 50 mil. Eur, čo by malo umožniť obnovu existujúcej infraštruktúry a budovanie nových sietí. BVS sa stala 100%-ným vlastníkom Infraservices. Je pravdepodobné, že BVS bude mať len limitované prostriedky na odkupovanie sietí 
od developerov.

Finančný riaditeľ BVS p. Šinka schválil vypracovanie štúdie, ktorú som žiadal na stretnutí s p. Dušaničom a následne listom p. GR BVS Olajoša. Nebude ju spracovávať spoločnosť DHI ale iný subjekt. Štúdia má za cieľ zanalyzovať situáciu so zásobovaním vodou v obci Marianka. Následne umožní pristúpiť k návrhu opatrení, ktoré situáciu so zásobovaním vodou v Marianke v budúcnosti zlepšia.

 

Posledná úprava 25.08.2020