Verejná vyhláška: Rozhodnutie-Odvolacie konanie-ʺMarianka – splašková kanalizácia, Bystrická ulicaʺ

Späť

Dňa 16.10.2020 Okresný úrad Bratislava vydal Rozhodnutie Odvolacie konanie – ʺMarianka – splašková kanalizácia, Bystrická ulicaʺ,

kde uvádza: Okresný úrad Bratislava rozhodol na základe výsledku vykonaného odvolacieho konania, preštudovania administratívneho spisu k veci, dôvodov uvedených v odvolaní VMBB, s.r.o., Bratislava, o správnom konaní, rozhodnutie Okresného úradu Malacky, zo dňa 15.05.2020 zrušuje a vec vracia prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie (uvedený text je výňatkom z celého Rozhodnutia).

Posledná úprava 15.12.2020