Ihrisko na plynovode

Späť

V priebehu mesiaca august stavebný úrad v Stupave rozhodol (očakávane - na základe výzvy prokurátora ešte z roku 2019 - https://www.marianka.sk/som-obcan/aktuality/prokurator-nariadil-uzatvorenie-detskeho-ihriska-pri-marialande.html) o odstránení stavieb, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme vysoko-tlakového plynu. V rámci týchto stavebných objektov sa nachádza aj detské ihrisko s vybavením v areáli Marialandu. Dôvodom rozhodnutia je nesúhlasné stanovisko SPP Distribúcia k týmto stavebným objektom, resp. vynechanie spoločnosti z pôvodného stavebného konania. Predošlý starosta Dušan Statelov mal niekoľko rokovaní so zástupcami SPP Distribúcia so snahou nájsť priechodné kompromisné riešenie, napríklad vybudovanie betónovej chráničky, resp. premiestnenie hracích prvkov do vzdialenosti napr. 12 m od osi VTP. SPP distribúcia ale zamietla všetky návrhy, a vysvetlila to zmenou zákona a vnútorných pravidiel na (žiadne) výnimky.

Na základe vyššie uvedených skutočností, nebola obec schopná doložiť požadované podklady – súhlas SPP Distribúcia – k vedenému stavebnému konaniu a tým pádom nemal stavebný úrad v Stupave inú možnosť, ako tieto stavby nechať odstrániť. Obec po preskúmaní možností svojim právnym zastúpením, proti tomuto rozhodnutiu podá odvolanie s cieľom získať čas na nové bezpečné umiestnenie ihriska alebo sa dohodla s SPP na technických opatreniach v úplne novom stavebnom konaní. Lehota stanovená stavebným úradom v Stupave udelená obci na odstránenie stavby je 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Počas tejto doby (minimálne ďalší jeden rok) ostáva ihrisko naďalej k dispozícií obyvateľom Marianky. Detské ihrisko obec potrebuje, na druhej strane je bezpečnosť a súlad s platnou legislatívou oprávnenou požiadavkou správcu vysokotlakového potrubia. Držme si palce, a postupujme spoločne tak, aby sa podarilo nájsť pre obe strany prijateľné riešenie.

Rozhodnutie

 

Posledná úprava 27.08.2022