Pozvánka na 10. zasadnutie OZ v Marianke

Späť

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční v utorok 16.6.2020 o 17:00 v

spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9, v Marianke

 

Ing. Dušan Statelov
starosta

Pozvánka (program zasadnutia OZ)

Materiály k jednotlivým bodom programu

 

Plnenie uznesení

Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

Kontrola príjmov a výdavkov k 30.3.2020

Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Marianka

Kontrola účelovosti a efektívnosti čerpania dotácii za rok 2019

Plán hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020

Schválenie kúpnej zmluvy na pozemok

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019

Schválenie záverečného účtu obce

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019

Schválenie zmluvy o právnických službách s AK Judr. Jakub Mandelík s.r.o.

Schválenie uznesenia o spracovaní územných plánov zón, stavebná uzávera

Schválenie účtovnej závierky PMP s.r.o. za rok 2019 - 1, 2, 3, 4. 5, 6

 

 

Posledná úprava 15.06.2020